English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Książki > Bibliografia za rok 2001
 Wezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
Françaispolecamy
Marek Tobolewski: Powstanie w getcie warszawskim.

więcejpolecamy
Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje - Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź 12-14 maja 2003.

więcejCentrum Kultury Żydowskiej
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie - program na maj.

więcej
  KSIĄŻKI

Bibliografia za rok 2001
Stefan Gąsiorowski, Karolina Komorowska, Mikołaj Nowakowski

01.04.2003/MT

Bibliografia druków zwartych i czasopism o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w roku 2001.

Czasopisma

1. Ajzenman Cwi, Na krawędzi snu. Przekład z jidysz Anna Ćwiakowska. Łódź 2001 Oficyna Bibliofilów 8° ss. 95, nlb. 1.

Opowiadania.

2. Architektura zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II-Birkenau. Red. Teresa Świebocka. Oświęcim 2001 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 8° ss. 206, nlb. 1, tabl., ilustr.

Z treści: Morlok Helmut: Przedmowa s. 7-10; Strzelecki Andrzej: Historia, rola i działanie centralnej sauny obozowej w KL Auschwitz II-Birkenau s. 11-93; Strzelecka Irena: Sauna w relacjach i wspomnieniach świadków s. 95-157; Niessner Władysław: Sauna jako obiekt architektoniczny, jego zachowanie i konserwacja s. 159-193; Świebocka T., Zbrzeska Teresa: Projekt aranżacji wnętrza budynku byłej łaźni obozowej w Birkenau i wykorzystania go do celów upamiętniających i informacyjnych s. 195-201.

3. Ardito Fabrizio, Gambaro Cristina, Acanfora Torrefranca Massimo, Jerozolima i Ziemia Święta. Tłum. Halina Andrzejewska. Warszawa 2001 Wiedza i Życie 8° ss. 302, ilustr., mapy.

Przewodnik.
Tytuł oryg.: Jerusalem & the Holly Land. 2000.

4. Auschwitz - oczyszczenie pamięci. Zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski. Warszawa 2001 Vocatio 8 ss. 297, nlb. 2.

Obóz hitlerowski w Oświęcimiu - szkice.

5. Beauchamp Paul, Pięćdziesiąt portretów biblijnych. Rysował Pierre Grassignoux, przekł. Kazimierz Łukowicz. Kraków 2001 Wydawnictwo WAM 8° ss. 267, ilustr.

Tyt. oryg.: Cinquante portraits bibliques. 2000.

6. Birenbaum Halina, Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość - Polska 1986. Oświęcim 2001 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 16° ss. 275.

Pamiętnik.

7. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2001 nr 3 ss. 76.

Z treści: Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie wymordowania żydowskich mieszkańców w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku s. 4; Ustalam wszystkie okoliczności. Z Radosławem Ignatiewem, prokuratorem OKŚZpNP w Białymstoku, rozmawiają Barbara Polak i Tomasz Danilecki s. 5-14; Dmitrów Edmund: Raport na temat wyników kwerendy archiwalnej, przeprowadzonej 19-30 marca 2001 roku w Bundesarchiv-Aussenstelle Ludwigsburg (dawniej Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg) oraz Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg s. 15-19; Żbikowski Andrzej: Lato 1941 roku na Białostocczyźnie s. 20-21; Urynowicz Marcin: Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie s. 22-23; Żbikowski A.: Raport Friedricha Katzmanna "Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Galicji" s. 74-75.

8. Black Edwin, IBM i holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją. Przeł. Piotr Budkiewicz. Warszawa 2001 Muza 8° ss. 706, nlb. 6, ilustr.

Tytuł oryg.: IBM and Holocaust: the strategic alliance betwen Nazi Germany and America`s most powerful corporation. 2000.

9. Bocquet Władysław, Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. Cz. 1: Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. Wrocław 2001 Worldmedia cop. 8° ss. 146, ilustr., mapy.

10. Bratkowski Stefan, Pod wspólnym niebem. Krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich. Warszawa 2001 Krajowa Agencja Wydawnicza 8° ss. 208, ilustr.

11. Budzyński Wiesław, Schulz pod kluczem. Warszawa 2001 Bertelsmana Media 8° ss. 335, ilustr., mapa, bibliografia.

Biografia.

12. Burg Iosif, Okruchy. Wybór, przekł. i oprac. Magdalena Ruta. Sejny 2001 Pogranicze 8° ss. 189.

Opowiadania.

13. Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej. Pod red. Mirosława Krajewskiego. Włocławek 2001 Lega 8° ss. 200, ilustr.

Treść: Krajewski M.: Słowo wstępne s. 9-11; Gruszczyńska Marianna: Początki osadnictwa żydowskiego we Włocławku (1800-1845) s. 12-36; Rejmanowski Tadeusz: Przedstawiciele służby zdrowia wyznania mojżeszowego Włocławka i regionu kujawsko-dobrzyńskiego (do 1939 roku) s. 37-56; Kawski Tomasz: Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) s. 57-102; Krajewski M.: Holocaust ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej s. 103-151; Berent Barbara: Zagłada Żydów włocławskich s. 152-174; Golon Mirosław: Żydzi we Włocławku po drugiej wojnie światowej s. 175-200.

14. Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael. Warszawa 2001 Wydawnictwo Trio 8° ss. 458, nlb. 2, ilustr., mapy. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

(Historia Państw Świata w XX Wieku).

15. Cyprys Ruth Altbeker, Skok dla życia. Pamiętniki z czasów okupacji Polski. Tłum. Elżbieta Skweres. Warszawa 2001 Philip Wilson 8° ss. 273, tabl., ilustr.

16. Deiana Giovanni, Spreafico Ambrogio, Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. Oprac. wersji pol. Stanisław Bazyliński. [Cz. 1-2]. Warszawa 2001 Towarzystwo Biblijne w Polsce 8° ss. XX, 228; IX, nlb. 1, 85, nlb. 1 + kaseta.

17. Drywa Danuta, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof (wrzesień 1939 - maj 1945). Gdańsk 2001 Wydawnictwo Gdańskie 8° ss. 404, ilustr., mapy, rés., sum., Zsf. Sztutowo Muzeum Stutthof.

18. Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie - przewodnik po nieistniejącym mieście. Wraszawa 2001 Instytut Filologii i Socjologii. Polska Akademia Nauk 8° ss. 824, tabl., ilustr., mapy.

19. Gnilka Joachim, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek. Przekł. Wiesław Szymona. Kraków 2001 Wydawnictwo "M" 8° ss. 467, mapy.

20. Hadda Janet, Isaac Bashevis Singer. Historia Życia. Przeł. Monika Adamczyk-Grabowska. Warszawa 2001 Muza 8° ss. 205, ilustr.

Tytuł oryg.: Isaac Bashevis Singer. A life. 1997.

21. Hanelt Tadeusz, Postacie biblijne Starego Testamentu. Gniezno 2001 Gaudentinum 8° ss. 156, nlb. 3.

22. Heschel Abraham Joshua, Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości. Zebrał i wstępem opatrzył Samuel H. Dresner. Przeł. Aleksander Gomola. Poznań 2001 W Drodze 8 ss. 140, nlb. 4.

Tytuł oryg.: I asked for wonder: a spiritual antology. 1983.

23. Hoffman Eva, Sztetl. Świat Żydów polskich. Przeł. Michał Ronikier. Warszawa 2001 Krajowa Agencja Wydawnicza 8° ss. 232.

Tytuł org.: Shtetl: the life and death of a small town and the world of Polish Jews. 1999.

24. Horoszewicz Michał, Przez dwa milenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu. Warszawa 2001 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8° ss. 452.

25. Horyń Roman, Geneza zbrodni bolszewckich (1917-1953). Warszawa 2001 Nakład autora 8° ss. 215.

Udział Żydów w wydarzeniach rewolucji z roku 1917.

26. Ingram Bernard Hellreich, Nie dokończona symfonia. Przeł. Wanda Obłucka. Warszawa 2001 Iskry 8° ss. 211, ilustr.

Tytuł oryg.: Unfinished symphony. 1999.
Pamiętniki z lat 1939-1945.

27. Iosephus Flavius, Dawne dzieje Izraela. Cz. 1-2. Przeł. Zygmunt Kubiak, Jan Radożycki. Wstęp Eugeniusz Dąbrowski, Witold Malej. Komentarzem opatrzył Jan Radożycki. Warszawa 2001 Rytm 8° ss. 605, nlb. 2; 609, nlb. 3, mapy.

Tytuł oryg.: Antiquitates Judaicae.

28. Iosephus Flavius, Wojna żydowska. Przeł. oraz wstępem opatrzył Jan Radożycki. Warszawa 2001 8° ss. 571, nlb. 5, mapy.

Tytuł oryg.: Bellum judaicum.

29. Jałoszyński Kuba, Terroryzm antyizraelski. Przedsięwzięcia kontrterrorystyczne w Izraelu. Warszawa 2001 Akademia Obrony Narodowej 8° ss. 102, mapy.

30. Jasnos Renata, Teologia Prawa w Deuteronomium. Kraków 2001 WAM 8° ss. 300. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Ignatianum. (Studia Pedagogiczne. [T.] 1).

31. Jaworski Wojciech, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945-1970. Sosnowiec 2001 Wojciech Jaworski 8° ss. 160.

32. Jedlińska Eleonora, Sztuka po Holocauście. Łódź 2001 Tygiel Kultury Fundacja Anima 8° ss. 229, nlb. 2, ilustr.

33. Jedwabne. Najpoważniejszy egzamin. "Więź". R. 44: 2001 nr 4 ss. 206.

Z treści: Jesteśmy innymi ludźmi. Dyskusja o Jedwabnem w Jedwabnem (Oprac. Jacek Borkowicz) s. 15-27; Rogers Morlan Ty: Wreszcie mogę mieć nadzieję... s. 28-30; Gutman Israel: Krzyk i cisza s. 31-37; Szarota Tomasz: Debata narodowa o Jedwabnem. Refleksje historyka i badacza stereotypów narodowych s. 38-45; Magdziak-Miszewska Agnieszka: Najpoważniejszy egzamin s. 46-49; Nosowski Zbigniew: Obojętność, wrogość i... s. 50-57; Cykiert Abraham: Milczenie Bełżca s. 59-62; Dla mnie nie ma tematów tabu. Z Haliną Birenbaum rozmawia A. Magdziak-Miszewska s. 64-70; Rudnicki Szymon: W każdym człowieku bliźniego uszanować. Antypogromowy list pasterski administratora archidiecezji warszawskiej ks. Antoniego Sotkiewicza s. 100-113; Chmielewski Krystian: Spór o mówienie prawdy s. 181-187.

34. Jerozolima. Pod red. Almuth Lessing. Przeł. Andrzej Kluczyński i Jakub Slawik. Warszawa 2001 Horyzont 6° ss. 160, ilustr., mapy.

Tytuł oryg.: Jerusalem: Wege in die heilige Stadt. Przewodnik.

35. Jews in Silesia. Ed. by Marcin Wodziński and Janusz Spyra. Transl. Rafał Kosowski. Cracow 2001 Księgarnia Akademicka 8 ss. 468, nlb. 21, ilustr., mapy.

Treść: Woronczak Jerzy: Introduction s. 11-13; Goliński Mateusz: Jews in Medieval Legnica - Their Location in the Municipal Area s. 17-32; Spyra J.: Conversion of Jews in Cieszyn Silesia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries s. 33-55; Śliż Małgorzata: The Number and Distribution of the Jewish Population in the Area of Austrian Silesia According to the Census of December 31 1900 s. 59-66; Proszyk Jacek: A History of Jewish Social Welfare in Bielsko 1860-1939 s. 67-78; Dudała Halina: Jews in Upper-Silesian Grammar Schools in the Second Half of the Nineteenth and Early Twentieth Century s. 79-97; Wodziński M.: 'Walking in the Steel Boots of Faith...' Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939 s. 99-124; Namysło Aleksandra: The Religious Life of Katowice Jews in the Inter-War Period s. 125-138; Maciejewski Marek: Silesian Nazi Nationalism and Anti-Semitism 1921-1933 s. 141-158; Jonca Karol: The Final Solution to the 'Jewish Problem' in the Silesian Province 1940-1945 s. 159-171; Konieczny Alfred: The 'Schmelt Organisation' in Silesia s. 173-179; Borák Mecislav: The Situation of the Jewish Population in the Territory of Czech Silesia during the Occupation 1938-1945 s. 181-192; Kozerska Ewa: Pius XI and German Anti-Semitism s. 193-200; Hasiewicz Małgorzata: Cardinal Bertram and the German Episcopate's Attitude towards Nazi Anti-Semitism before 1933 s. 201-210; Szaynok Bożena: Jews in Lower Silesia 1945-1950 s. 213-228; Nowak Andrzej: The Jewish Settlement in Chojnów 1945-1950 s. 229-238; Waszkiewicz Ewa: The Religious Life of Lower-Silesian Jews in 1945-1968 s. 239-245; Jaworski Wojciech: Jewish Religious Communities in Upper Silesia 1945-1970 s. 247-263; Müller Karel: Jewish Seals in Austrian Silesia in the Eighteenth Century s. 267-279; Woronczak Jerzy: The Jewish Cementery in Biała (Zülz) s. 281-287; Woronczak Jan Paweł: The Cementery of the Jewish Community in Wielowieś s. 289-298; Klenovský Jaroslav: The Jewish Landmarks of Opava Silesia s. 299-306; Ruta Magdalena: In Quest of Identity - Kalman Segal s. 307-317; Jersch-Wenzel Stefi: Inventory of Archival Resources for the History of Jews in the Polish Archives (the Former East Prussian Provinces 1722-1945) - a Research Project s. 321-326; Kouril Miloš: Emigrés from Prudnik and the Jewish Community in Osoblaha s. 327-330; Matušíková Lenka: Registers of Jewish Communities in Austrian (Bohemian) Silesia 1784-1949 s. 331-337; Šramek Pavel: Archival Resources on Jewish Associations and Corporations in the Opava Area s. 339-344; Sadowski Mirosław, Scheffler Tomasz: From the Studies of the Death Rate of Jewish People in Wrocław in the Period of Nazi Deportations 1941-1944 s. 345-373; Sadowski M., Scheffler T.: Some Studies of Nazi Euthanasia in Wrocław in the Period of the 'Final Solution of the Jewish Problem' s. 375-384; Oszytko Janusz: Jewish Matters in the 1930s in the Archives of the Opole Gestapo s. 385-397; Chameides Leon: Rabbi Kalman Chameides - One of the Last Spiritual Leaders of Katowice. A Tribute s. 401-415; Beck Petr: Samuel Scharf of Orlová s. 417-419; Atzmon-Cohn Ruth: This is the Story of those Times s. 421-422; Chmiel Peter: Contemporary German Research on the History of Upper-Silesian Jews s. 423-430.

36. Kałuski Marian, Ku pamięci i w podzięce Jankielom. Mały leksykon Żydów-patriotów polskich. Warszawa 2001 von boroviecky 8° ss. 192.

37. Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydowstwa polskiego pod panowaniem pruskim. Przekł. oprac. i posłowiem opatrzył Krzysztof Makowski. Tłum. Zenona Choderny-Loew. Poznań 2001 Wydawnictwo Poznańskie 8° ss. 481, nlb. 2, ilustr., mapy.

Tytuł oryg.: Die Posener Juden 1815-1848: Entwicklungsprozesse einer polnischen Judenheit unter preussischer Herrschaft. 1997.

38. Kępiński Antoni, Rytm życia. Kraków 2001 Wydawnictwo Literackie 8° ss. 323, nlb. 1.

Zagłada Żydów w obozach hitlerowskich.

39. Klugman Aleksander, Izrael: ziemia świecka. Warszawa 2001 Iskry 8° ss. 281, nlb. 3, ilustr.

40. Klugman Aleksander, Nowy słownik polsko-hebrajski, hebrajsko-polski. Wyd. 4. Warszawa 2001 Wiedza Powszechna 8° ss. 335.

41. Koenig Franz, Żydzi i chrześcijanie jedną mają przyszłość. Z kardynałem Franzem Koenig i Ernestem Ludwig Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger. Przeł. Dominika Motka. Konsultacja merytoryczna i wstęp Michał Czajkowski. Kraków 2001 Znak 8° ss. 143, nlb. 1.

Tytuł oryg.: Juden und Christem haben eine Zukunft. 1989.

42. Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery. Tłum., wstęp i komentarz Antoni Tronina. Lublin 2001 Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8° ss. 240.

43. Langkammer Hugolin, Mały słownik biblijny. Wrocław 2001 Wydawnictwo Św. Antoniego 8° ss. 366, mapy.

44. Łętocha Barbara, Głowacka Zofia, Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, październik-listopad 2001. Tłum. na język ang. Olga Zienkiewicz. Warszawa 2001 Biblioteka Narodowa 8° ss. 208.

45. Marciniak Janusz, Co Żydzi zrobili? Posłowie Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. Sejny 2001 Pogranicze 8 ss. 130, nlb. 1, ilustr.

46. Marcinkowska Halina, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek. Błaszki 2001 Halina Marcinkowska 8° ss. 99, ilustr.

47. Marlon Monika, Listy Pawła. Historia pewnej rodziny. Przeł. Anna Kryczyńska. Warszawa 2001 Muza 8° ss. 157, ilustr.

Tytuł oryg.: Pawels Briefe. 1999.
Pamiętniki.

48. Meirtchak Benjamin, Żydzi-żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej. Tłum. Zbigniew Rosiński. Warszawa 2001 Bellona 8° ss. 518, nlb. 2, ilustr., mapy.

49. Meynet Roland, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej. Przekł. Kazimierz Łukowicz, Tomasz Kot. Kraków 2001 Wydawnictwo WAM 8° ss. 223, nlb. 1.

50. Mopsik Charles, Kabała. Przeł. Adam Szymanowski. Warszawa 2001 Cyklady.

Tytuł oryg.: La cabale. 1988.

51. Muchowski Piotr, Hebrajski qumrański jako język mówiony. Poznań 2001 Wydawnictwo Naukowe WAM 8° ss. 227, nlb. 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Językoznawstwo. Nr 23).

52. Muller-Madej Stella, Dziewczynka z listy Schindlera. Lata powojenne. Oprac. i przygotowała do druku Zuzanna Czarnecka. Kraków 2001 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 8° ss. 259, nlb. 2.

Kontynuacja książki pt.: Dziewczynka z list Schindlera. Oczami dziecka.

53. Muller-Madej Stella, Dziewczynka z listy Schindlera. Oczami dziecka. Oprac. i przygotowała do druku Zuzanna Czarnecka; przedmową opatrzył Jan Pieszczachowicz. Wyd. 2 krajowe popr. Kraków 2001 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 8° ss. 249, nlb. 2, ilustr.

54. Murphy-O`Connor Jerome, Przewodnik po Ziemi Świętej. Przeł. Mariusz Burdajewicz. Konsultacja nauk. Waldemar Chrostowski. Wyd. 3. Warszawa 2001 Vocatio 8° ss. 429, nlb. 3, ilustr., mapy.

Tytuł oryg.: The Holy Land: archeological guide from earliset times to 1700. 1992

55. Newerly Igor, Żywe wiązanie. Wyd. 1 w tej edycji. Warszawa 2001 Czytelnik 8° ss. 412, nlb. 1.

56. Nowak Jerzy Robert, Kogo muszą przeprosić Żydzi. Warszawa 2001 Maron 8° ss. 58. (Biblioteka Książek "Niepoprawnych Politycznie").

57. Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wstęp, przekł. i komentarz Józef Homerski. Lublin 2001 Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8° ss. 362.

58. Polacy-Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł. Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. Przedm. Władysław Bartoszewski. Warszawa 2001 Rada Pamięci Walk i Męczeństwa; Rytm 6 ss. 528, nlb. 2, ilustr.

59. Poniży Bogdan, Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii. Poznań 2001 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 8° ss. 158, sum. (Biblioteka Pomocy Naukowych. T. 21).

60. Prus Edward, Holocaust po banderowsku. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Wrocław 2001 Norton 8° ss. 247, nlb. 2, ilustr.

61. Richmond Theo, Uporczywe echo. Sztetl Konin: poszukiwanie. Przeł. Piotr Szymczak. Poznań 2001 Media Rodzina 8° ss. 536, nlb. 16, ilustr.

62. Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane prof. Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Jolanta Żyndul. Warszawa 2001 Cyklady 8° ss. 418, nlb. 2, ilustr.

Treść: Żyndul J.: Profesor Tomaszewski - przywracanie Żydów polskiej historii. Jedenaście lat istnienia Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Fundacji Jacka Fliderbauma s. 11-14; Bibliografia Jerzego Tomaszewskiego za lata 1953-2000 s. 15-70; Czajkowski Michał: Czy ojcem Żydów jest diabeł? J 8,44 w kontekście czwartej ewangelii s. 71-84; Goldberg Jakub: Arenda i kredyt. Arendarz żydowski wobec Żydów, mieszczan i władzy dominialnej w małopolskich miasteczkach w XVIII wieku s. 85-96; Michałowska Anna: Rachuba czasu w wielkopolskich gminach żydowskich (XVII-XVIII wiek) s. 97-112; Bergman Eleonora: Synagoga na Daniłowiczowskiej 1800-1878 - próba rekonstrukcji s. 113-128; Polonsky Antony, Adamczyk-Garbowska Monika: Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland s. 129-152; Cała Alina: Historia i czas w autobiografiach polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego s. 153-166; Żyndul J.: Nowoczesna apostazja - kwestia bezwyznaniowości w II Rzeczypospolitej s. 167-180; Wróbel Piotr: Polacy, Żydzi i odbudowa Polski na stronach "The New York Times" w 1918 i 1919 roku s. 181-198; Rudnicki Szymon: Rozmowy Żydów z rządem w okresie obrad Sejmu Ustawodawczego s. 199-210; Landau-Czajka Anna, Landau Zbigniew: Posłowie polscy w sejmie 1935-1939 o kwestii żydowskiej s. 211-224; Kula Marcin: Sprawa docenta Rajchmana s. 225-244; Prucha Václav: The Expropriation of Jewish Property in the Territory of Czechoslovakia in the Years 1938-1945 s. 245-256; Bauer Jehuda: Historiography and Memory: The Case of the Holocaust s. 257-266; Gutman Israel: Refleksje nad antysemityzmem i rasizmem s. 267-278; Lewandowski Józef: Sprawozdanie p. Suryny vel Dębickiego s. 279-286; Żbikowski Andrzej: Kilka słów o pułapkach w badaniach nad stosunkami polsko-żydowskimi pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941 s. 299-308; Tych Feliks: Niedocenione źródło wiedzy o Zagładzie i jej społecznym otoczeniu s. 309-322; Aleksiun Natalia: Ideologia syjonistyczna po Holokauście s. 323-338; Grabski August: Etos żydowskiego kombatanta w powojennej Polsce (1947-1949) s. 339-354; Stankowski Albert: Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 r. s. 355-374; Chojnowski Andrzej: Nowe interpretacje konfliktu palestyńskiego 1948 roku s. 375-384; Valenta Jaroslav: Czeskie badania wokół postaci Oskara Schindlera s. 385-394; Geller Ewa: Od żargonu do języka standardowego, czyli co jest obecnie obiektem badań jidyszystyki (rozprawa socjoloingwistyczna) s. 395-410; Gierowski Józef Andrzej: Początki Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim s. 411-418.

63. Segałowicz Zusman, Tłomackie 13. (Z unicestwionej przeszłości). Wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919-1939). Przeł. z jidysz i wstępem opatrzył Michał Friedman. Wrocław 2001 Wydawnictwo Dolnośląskie 8° ss. 232, nlb. 2, ilustr.

Tytuł oryg.: Tłomackie 13.

64. Singer Isaac Bashevis, Certyfikat. Przeł. Elżbieta Petrajtis-O`Neill. Warszawa 2001 Muza 16° ss. 270.

Tytuł tłum.: The certificate. 1992.
Powieść.

65. Singer Isaac Bashevis, Grosik na raj i inne opowiadania. Przeł. Anna Zbierska. Warszawa 2001 Muza 16° ss. 357, nlb. 3.

Tytuł tłum.: A nest egg from paradise and other stories. 1991.
Powieść.

66. Singer Isaac Bashevis, Miłość i wygnanie. Wczesne lata - wspomnienia. Przeł. Lech Czyżewski. Warszawa 2001 Muza 8° ss. 356.

Tytuł tłum.: Love and exile. The early years - a memoir. 1984.

67. Singer Isaac Bashevis, Szosza. Przeł. Szymon Sal. Warszawa 2001 Muza 16° ss. 374.

Tytuł oryg.: Shosha. 1978.
Powieść.

68. Sitchin Zecharia, Wojny bogów i ludzi. Księga trzecia kronik ziemi. Tłum. Marcin Pisarski. Warszawa 2001 Prokop 8° ss. 354, ilustr.

Mitologia mezopotamska, rękopisy z Qumran.
Tytuł oryg.: The wars of gods and men. 1985.

69. Steinlauf Michael, Pamięć nie przyswojona. Polska pamięć zagłady. Przeł. Agata Tomaszewska. Warszawa 2001 Cyklady 8° ss. 166, nlb. 2, ilustr.

Tytuł oryg.: Bondage to the dead: Poland and the memory of the Holocaust. 1997.

70. Sula Dorota, Filie KL Gross-Rosen: (Wybór artykułów). Wałbrzych 2001 Muzeum Gross-Rosen 8° ss. 208, nlb. 1.

71. Synowiec Janusz Stanisław, Początki świata i ludzkości. Według Księgi Rodzaju. Wyd. 3. popr. i rozsz. Kraków 2001 Bratni Zew 8° ss. 359, ilustr.

Wyd. 1 i 2 pt. Na początku.

72. Szpilman Władysław, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945. Wstęp i oprac. Andrzej Szpilman; fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld. Posłowie Wolf Biermann. Wyd. 2, zm. i uzup. Kraków 2001 Znak 8° ss. 212, nlb. 4, ilustr.

73. Trabulsje Bożena, Perły Bliskiego Wschodu. Warszawa 2001 Wydawnictwo Sióstr Loretanek 8° ss. 215, nlb. 1, ilustr.

Judaizm.

74. Umińska Bożena, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku. Warszawa 2001 Sic 8° ss. 373.

75. Unger Leopold, Intruz. Warszawa 2001 Prószyński i S-ka 8° ss. 405, nlb. 2, ilustr.

Pamiętnik Żyda z lat 1944-1989.

76. Wielki świat starotestamentalnych proroków. Cz. 1: Od początków profetyzmu do Niewoli Babilońskiej. Oprac. Tadeusz Brzegowy, Janusz Frankowski, Marian Gołębiewski. Warszawa 2001 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8° ss. 267.

Toż. Cz. 2: Od końca Niewoli Babilońskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela. Brzegowy Tadeusz, Gołębiewski Marian, Strus Andrzej. Warszawa 2001 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8° ss. 206.

77. Wojciechowski Michał, Apokryfy z Biblii greckiej: 3 i 4 Księga Machabejska, 3 księga Ezdrasza oraz Psalm 151 i modlitwa Manassesa. Warszawa 2001 Vocatio 8° ss. 327, nlb. 1.

78. Zawadzka Halina, Ucieczka z getta. Warszawa 2001 Karta 8° ss. 168, nlb. 1.

79. Z kroniki utraconego sąsiedztwa. Kielce, wrzesień 2000. From the chronicle of the lost neighborhood. Kielce, September 2000. Red. nauk. Marta Pawlina-Meducka. Kielce 2001 Kieleckie Towarzystwo Naukowe 8° ss. 263, ilustr.

Tekst równol. pol., ang.
Z treści: Pawlina-Meducka Marta: Słowo wstępne s. 6-12; Maciągowski Marek: Ślad po mezuzie s. 12-52; Karolczak Jadwiga: Ciernie w pamięci s. 52-94; Daniel Jerzy: Niechciane dziedzictwo s. 94-138; Blumenfeld Rafael: Macie tu złotych ludzi... s. 138-146; Halperin Józef: Moje sentymentalne Kielce s. 146-154; Leichter Sinai: Dobra przyszłość w rękach młodych s. 154-160; Sivroni George: Tak wiele nas łączy s. 160-166; Peltz Janusz: Pamiętać, ale nie rozpamiętywać s.166-178; Sivroni Yoram: Nasze korzenie są tutaj s. 179-182; Markowski Mieczysław: Źródła dystansów i wrogości s. 182-196; Urbański Krzysztof: W kierunku pojednania s. 212-224; Renz Regina: W utopii potrójnej świadomości s. 224-236; Wystąpienie Janusza Peltza podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci dr. Mojżesza Pelca w Szpitalu Miejskim w Kielcach 16 IX 2000 r. s. 236-250; Memorandum o pojednaniu s. 250-256.

80. Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce. Oprac. zbiorowe pod red. nauk. Bolesława Woszczyńskiego i Violetty Urbaniak. Warszawa 2001 DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 8° ss. 600, tabl. 12, ilustr., mapa, sum.

Materiały sympozjum nt.: Źródła do dziejów Żydów w Polsce w zbiorach polskich i izraelskich, Warszawa 7-8 VI 1999 r.
Treść: Woszczyński Bolesław, Urbaniak Violetta: Wstęp s. 5-13; Tych Feliks: Przedmowa s. 13-27; I. Informacje o źródłach w archiwach polskich: Zawadzki Jarosław: Dokumenty do historii Żydów okresu nowożytnego przechowywane w archiwach prywatnej proweniencji w Archiwum Akt Dawnych s. 27-31; Kośka Małgorzata, Lewandowska Dorota: Materiały do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX w. w zbiorach Archiwum Akt Dawnych s. 31-57; Dąbrowski Adam Grzegorz: Źródła do dziejów społeczności żydowskiej w Polsce w zasobie Archiwum Akt Nowych s. 57-71; Pątek Krzysztof: Judaika w zasobie Archiwum Dokumentacji Mechanicznej s. 71-83; Szumski Jerzy: Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku s. 83-97; Kocoń Leszek: Materiały źródłowe do badań nad ludnością żydowską w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży s. 97-101; Błażejewski Stanisław: Źródła do dziejów Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy s. 101-109; Snoch Przemysław: Materiały do dziejów Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie s. 109-117; Wełniak Arkadiusz: Źródła do dziejów ludności żydowskiej na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku s. 117-127; Przywuska Aniela, Skibicka Aleksandra: Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku s. 127-155; Waliś Grzegorz: Judaika w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu s. 155-163; Mączka Michał: Materiały dotyczące ludności żydowskiej w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach s. 163-181; Guldon Romana: Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach s. 181-193; Chlistowski Waldemar: Judaika w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie s. 193-197; Marosz Magdalena, Szyposz Jadwiga, Zacny Franciszek: Materiały dotyczące dziejów Żydów przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie s. 197-209; Piwoń Aleksander: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie s. 209-213; Kus Józef, Trojanowska Maria: Źródła do dziejów Żydów od XVI do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie s.213-225; Baranowski Julian: Źródła do dziejów Żydów w Łódzkiem w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi s. 225-241; Sokołowski Franciszek: Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie s. 241-251; Sypko Barbara, Malik Aneta: Źródła do historii Żydów zachowane w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu s. 251-255; Urzędowski Krzysztof: Źródła do historii Żydów w Polsce w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim s.255-259; Stogowska Anna: Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku s. 259-269; Miedzianowska Jadwiga: Źródła do dziejów Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu s. 269-293; Krochmal Jacek: Źródła do dziejów Żydów w archiwach Przemyśla s. 293-313; Piątkowski Sebastian: Źródła do dziejów ludności żydowskiej w XVII - XX w. w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu s. 313-329; Zamoyski Grzegorz: Źródła do dziejów Żydów w aktach miast w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie s. 329-345; Welik Grzegorz, Więch-Tchórzewska: Źródła do dziejów Żydów w Archiwum Państwowym w Siedlcach s. 345-353; Filipowicz Sławomir: Źródła dotyczące Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach s. 353-365; Gut Paweł, Grzelak Jerzy, Macholak Jan: Materiały źródłowe do historii Żydów przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie s. 365-377; Dziki Tomasz: Źródła do dziejów Żydów w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu i Oddziału we Włocławku s. 377-393; Jaszczyńska Marta: Źródła do dziejów ludności żydowskiej w Warszawie w XIX i XX w. w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy s. 393-401; Skorwider Danuta: Źródła do historii Żydów na terenie Mazowsza Południowego w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy s. 401-407; Szczepański Janusz: Źródła archiwalne do dziejów społeczności żydowskiej Mazowsza Północnego w XIX i XX w. (do 1939) s. 407-425; Chmielewska Mieczysława: Judaika w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu s. 425-435; Sowińska Gertruda: Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu s. 435-441; Bujkiewicz Zbigniew: Źródła do historii Żydów w zbiorach w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze s. 441-447; Kozak Zygmunt: Materiały do dziejów mniejszości żydowskiej w Polsce (1918-1939) w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego s. 447-455; Szymczyk Hanna: Źródła do historii Żydów w Polsce w Archiwum PAN s. 455-463; Hensel Jurgen: Zasoby archiwalne Żydowskiego Instytutu Historycznego s. 463-469; Motas Mieczysław: Judaika w zbiorach b. Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej s. 469-479; II. Informacje o źródłach w archiwach izraelskich: Mossek Moshe: Documentation on Poland and Polish Jewry in Israel`s Archives s. 479-487; Kadosh Sara: American Jewish Joint Distribution Committee Archives in Jerusalem s. 487-489; Pasechnik Gennady: Sources on the History of the Polish Jews in the Diaspora Research Institute, Tel Aviv University s. 489-497; Tzur Eli: The Sources for Hashomer Hatzair - Polish Relations` Research s. 497-501; Schenkolewski-Kroll Silvia: Bar-Ilan University. The Dr Zorah Warhaftig Institute for Research on Religious Zionism s. 501-509; Assouline Hadassah: The Central Archives for the History of the Jewish People s. 509-525; The Central Zionist Archives in Jerusalem s. 525-527; The Massua Archives at Kibbutz Tel Yitzchak s. 527-531; The United Kibbutz Movement UKM - Ichud Archives at Hulda s. 531-533; The Yad Vashem Archives s. 533-539; III. Varia: Biernat Andrzej: Informacja archiwalna dotycząca historii Żydów na nośnikach komputerowych w praktyce polskich archiwów państwowych s. 539-547; Halbersztadt Jerzy: Źródła do dziejów zagłady Żydów w zbiorach polskich w świetle programów dokumentacyjnych waszyngtońskiego Muzeum Holocautu w latach 1990-1999 s. 547-555; Basta Jan: Rzeszowski ośrodek badania historii Żydów w Polsce s. 555-571; Assouline Hadassah: Reconstructing Jewish Historical Sources through Survey and Micrfilming - the Jewish Community of Lwów as an Example s. 571-579; Alagem Ety: The Central Archives of the Hebrew Uniwersity of Jerusalem s. 579-585; Eisin Naava: One Language and a Common Speech, The Relationship between the Israeli Teachers` Union and the Jewish Teachers in Poland s. 585-593.

81. Żbikowski Andrzej, Żydzi, antysemityzm, holocaust. Wrocław 2001 Wydawnictwo Dolnośląskie 8° ss. 48, ilustr.

82. Żydzi polscy 1648-1772. Źródła. Oprac. i wstępem opatrzył Adam Kaźmierczyk. Kraków 2001 Księgarnia Akademicka 8° ss. 298. Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki.

83. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski. Warszawa 2001 Cyklady 8° ss. X, 572, nlb. 2, ilustr., mapy.Czasopisma poświęcone tematyce żydowskiej

84. Almanach Żydowski 5762. Red. nacz Michał Friedman. Warszawa 2001-2002 [druk.:] 2001.

85. L'chaim. Gazeta Fundacji Laudera. Nr 100. Warszawa 5761 [druk.: 2001] The Ronald S. Lauder Foundation 4° ss. 20.

Popularna gazetka kulturalno-informacyjna.

86. Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly. Red. nacz. Jan Doktór. [R. 1]. Warszawa 2001 Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy 8° nr 1-4 (197-200) ss. 147, nlb. 1, sum.; nlb. 3, 156-315, ilustr., mapy, sum.; nlb. 3, 320-532, sum.; nlb. 3, 536-701.

Do 2000 r. czasopismo nosiło nazwę "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego".

87. Midrasz. Pismo Żydowskie. Red. nacz. [R. 5]. Warszawa 2001 Wyd. Stowarzyszenie "Midrasz" 4° nr 1-12 ss. ok. 56, ilustr.

88. Słowo Żydowskie. Dos Jidisze Wort. Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny. Red. nacz. Adam Rok. Warszawa 2001 Wyd. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Zarząd Główny 4° nr 1-26 ss. ok. 39.

Pismo dwujęzyczne: artykuły w języku polskim i jidysz.

89. Studia Judaica. Półrocznik. Red. nacz. Krzysztof Pilarczyk. R. 4. Kraków 2001 Księgarnia Akademicka 8° nr 7/8 ss. 250.

90. Ziemia Święta. Czasopismo Fundacji Komisariatu Ziemi Świętej. Red. nacz. Nikodem M. Gdyk. R. 7. Kraków 2001 Wyd. Fundacja Komisariat Ziemi Świętej 4° nr 1-4 ss. ok. 50, ilustr.


Stefan Gąsiorowski, Karolina Komorowska, Mikołaj Nowakowski

 
do druku poleć stronę

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter


Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2003